سرویس معماری هنرآنلاین: طرح پیشنهادی” information”  تماماً بر اساس معماری پویا شکل گرفته و ایده آن غنی سازی فرم‌های معماری به منظور افزایش توانایی تعامل کاربر با فضا است. معماران این طرح با قرار دادن عواملی (agent) در مقیاس‌های مختلف توانایی برقراری ارتباط با یکدیگر  و در نتیجه تعامل با کاربر را در نظر داشته‌اند. آن‌ها به منظور پاسخ دهی مناسب، شرایط و وضعیت‌های متفاوت بوجود آمده را کدگزاری کرده‌اند که با مشاهده و تفسیر رفتار کاربر پاسخ مناسب را ایجاد شود.

پاسخ گویی های عوامل با هدف ایجاد هماهنگی و تهسیل فعالیت‌های کاربران در فضای معماری و با خود کاربر خواهد بود.

طرح inFORMation پایان نامه ای با نام پروژه مارس است که از سوی تیمی دانشجویی متشکل از سارا ابوصالح، دیترهانس ماتوشکه و جاناتان شلینفورد  و به راهنمایی و مشورت پاتریک شوماخر انجام شده است.

نما ساختمان با معماری پویا

 

معماری پویا به طراحی ساختمان‌هایی اطلاق می‌شود که خود را با نیازهای ساکنین تطابق می‌دهند و براساس شرایط‌های مختلف با کاربر تعامل برقرار می‌کنند.