طراحی و ساخت تندیس فلزی متناسب با شأن و موضوع جشنواره های مختلف

طراحی و ساخت تندیس فلزی متناسب با شأن و موضوع جشنواره های مختلف  ساخت تندیس فلزی زیر نظر استادان این حرفه برای سفارش تندیس فلزی به منزله برپایی جشنواره ها و همایش های مختلف بایستی به نحوه ساخت و طراحی آن ها حتما توجه و دقت نظر خاصی نمود. چرا که تندیس فلزی را می […]