بج سینه و استفاده از فرم دایره برای آن

سفارش بج سینه

بج سینه و استفاده از فرم دایره برای آن بشر از ابتدا با فرم های دایره بیشماری در طبیعت رو به رو شده است. ماه و خورشید و انواع گل ها و گیاهان از این دسته هستند. به همین دلیل انسان ها با فرم دایره به راحتی ارتباط برقرار می کنند و درک آن برایشان […]