افزایش انگیزه کارکنان از طریق بج سینه موفقیت

طراحی بج سینه متناسب با هدف

افزایش انگیزه کارکنان از طریق بج سینه موفقیت در زمان ایجاد انگیزه بین کارکنان شرکت و تقویت مشارکت آنها بج سینه موفقیت نقش مهمی ایفا می کند. نشان و بج موفقیت پیشرفت فرد را در یک گروه نشان می دهد و کارایی کارکنان را افزایش می دهد. این بج ها راهی برای رسیدن به اهداف […]